Όροι Χρήσης Octapush

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Octapush

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

A. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γιουμπότο Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου» και το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Κατσαντώνη και Ολυμπίας 2 (ΑΦΜ 998810496 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο yuboto.com προσφέροντας πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες αυτής, δυνάμει της υπ’ αριθμ. μητρ. 07-216 άδειας λειτουργίας εκδόσεως της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους Όρους Χρήσης, γνωστοποιώντας, όμως το γεγονός για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη των χρηστών σε αυτόν. Ο χρήστης, κατά την περιήγησή του στο δικτυακό τόπο yuboto.com, οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.


B. Οι κατωτέρω γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους ανα πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης σήμαινει αυτόματα και την παύση του δικαιώματος χρησιμοποίησης της υπηρεσίας από το χρήστη.


Γ. Ανήλικοι απαγορεύεται να εγγράφονται και να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του yuboto.com, οι οποίες βάσει του Νόμου απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει.


Δ. Ο δικτυακός τόπος yuboto.com χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες / χρήστες υπό τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων σε αυτούς. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ενεργώντας στα πλαίσια της καλής πίστης, σύμφωνα με τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης και κατά τα συναλλακτικά ήθη, παρέχει ασφαλές περιβάλλον χρήσης στο δικτυακό τόπο yuboto.com καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες κι επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου yuboto.com. Για το λόγο αυτό, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη, ως προς την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι ευθύνονται για οιοδήποτε κίνδυνο, απειλή ή ζημία δύναται να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης της απόφασής τους να βασισθούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του yuboto.com.


Ε. Ο δικτυακός τόπος, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" (hyperlinks ή διαφημιστικών banners) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης οιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ετέρου δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.


ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εκτός οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο των αυθεντικών περιεχομένων του δικτυακού τόπου yuboto.com, ενδεικτικά αναφερομένων των κατοχυρωμένων και προστατευτέων εμπορικών σημάτων, ονομάτων κι επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κι εν γένει αρχείων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου αυτών ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αγοραπωλησίας, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διακίνησης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, άνευ έγγραφης άδειας παραχώρησης.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο yuboto.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου yuboto.com, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

Δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, δεν θα μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.

Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο yuboto.com και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τη ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ.

Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ.

Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το yuboto.com.

Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του yuboto.com που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Δεν θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για ενημέρωση κι επικοινωνία προς τρίτους ή τις αρμόδιες Αρχές σε περιπτώσεις σε έκτακτης ανάγκης, καθόσον η ανταπόκριση ή επιτυχία κλήσης ή αποστολής, δεν είναι εγγυημένη στον κρίσιμο χρόνο. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδόλως ευθύνεται για την αποτυχία κλήσης ή αποστολής δεδομένων καθώς και για τη μη προσήκουσα περάτωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης.

Θα χρησιμοποιούν το σύστημα σεβόμενοι τις ώρες κοινής ησυχίας, την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών και τα χρηστά ήθη, δεδομένου ότι η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση διατάραξης της οικιακής ειρήνης ή της κοινής ησυχία των καλουμένων. Ουδόλως, επίσης, ευθύνεται για κακόβουλες κλήσεις ή προσβλητικό, παράνομο, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων, τα οποία ουδόλως ελέγχει και δύναται να τροποποιήσει. Σε περίπτωση, όμως, διατύπωσης παραπόνων, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών, έως τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ για κάθε άμεση ή έμμεση θετική κι αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.


IΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τη ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τη ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ προς τρίτους. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί τη χορήγηση Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει χορηγηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου yuboto.com, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Οι χρήστες οφείλουν να επιδεικνύουν την απαιτούμενη σύνεση κι επιμέλεια κατά τη φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και να μην αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης προς οιονδήποτε τρίτο.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.


IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστοτόπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή και την άσκηση των παρεχόμενων υπηρεσίων. Η Yuboto Ltd θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει μαζί με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για να δείτε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.


V. COOKIES

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για να δείτε την Cookie Policy κάντε κλικ εδώ.


VI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΟΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών.


VII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό: +30 211 11 44 111 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@yuboto.com.Ειδικοί Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Octapush


Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Octapush

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστοτόπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η Yuboto Ltd θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Octapush δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης, συγγραφής και αποστολής μηνυμάτων Viber από το Internet σε κινητά τηλέφωνα. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του διαδικτύου (web interface) να αποστείλει είτε μαζικά προσωπικά μηνύματα είτε σε επιχειρηματικό πλαίσιο, αποσκοπώντας σε ενέργειες επαφής με το καταναλωτικό κοινό (CRM και Direct Marketing), όπως για παράδειγμα εταιρικά νέα, ανακοινώσεις, ειδήσεις, προεκλογικά θέματα, υπενθυμίσεις, ευχές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις προσφορών, γνωστοποίηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια. Μέσω της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής και του εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης, ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να αποστείλει μηνύματα σε λίστα παραληπτών με το πάτημα ενός κουμπιού, να εισάγει νέους παραλήπτες (μεμονωμένα ή και μαζικά μέσω αρχείων δεδομένων), να ομαδοποιήσει τους παραλήπτες, να δημιουργήσει / αποθηκεύσει πρότυπα μηνύματα, να προσαρμόσει και να προγραμματίσει το χρόνο, τη συχνότητα και το ρυθμό την αποστολή μηνυμάτων.

Η Yuboto LTD παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στο περιεχόμενο μηνυμάτων και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πάνω στις πληροφορίες που τυχών παράγονται από αυτά.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμμένος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη ή/και τους τελικούς χρήστες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη (Επωνυμία, επαγγελματική δραστηριότητα, επαγγελματική διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών / Παραληπτών Μηνυμάτων
 • Ιστορικό Μηνυμάτων και χρήσης Υπηρεσίας
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.


ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Yuboto Ltd, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων Viber από χρήστες της πλατφόρμας που έχουν εγκεκριμένο από τη Viber sender id σε συνδρομητές που διατηρούν ενεργούς λογαριασμούς Viber ή/και μηνυμάτων SMS στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Ο λογαριασμός Viber του τελικού χρήστη είναι ενεργός και με σύνδεση στο internet.

-Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη .

-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων. Κατά την παράδοση του μηνύματος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σχετική αναφορά προς τον αποστολέα, ενώ διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό αποστολών, σύμφωνα αναλυόμενες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Η Yuboto Ltd προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου http://yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η Yuboto Ltd δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Yuboto Ltd ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου yuboto.com ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Yuboto Ltd διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.


IV. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ SENDER ID

α) Δικαίωμα προσωρινής απενεργοποίησης λογαριασμού (χωρίς την μηνιαία χρέωση)
Για μήνες κατά τους οποίου ο χρήστης δεν πραγματοποιεί καμπάνιες γραπτών μηνυμάτων, η Viber δίνει την δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης του λογαριασμού. Έτσι αν για παράδειγμα ο χρήστης γνωρίζει πως κατά τον μήνα Αύγουστο δεν θα πραγματοποιήσει καμπάνιες, θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει γραπτώς το αργότερο έως τις 15 του προηγούμενου μήνα (Ιουλίου), ώστε η Viber να προβεί στην προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού κατά συνέπεια και στην μη τιμολόγηση του εν λόγω μήνα. Η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί έως και για 3 μήνες μέσα σε ένα έτος και πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του χρήστη στην πλατφόρμα “Octapush”. Προσωρινή απενεργοποίηση στις 16 του Ιουλίου απενεργοποιεί προσωρινά τον μήνα


β) Οριστική – μόνιμη διακοπή – κατάργηση sender id
Τα αιτήματα οριστικής – μόνιμης διακοπής του sender id που ο χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει με άμεση ισχύ από την 1η του επόμενου μήνα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του χρήστη στην πλατφόρμα “Octapush” της Yuboto έως τις 15 του προηγούμενου μήνα από το μήνα που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η διακοπή. Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός του απενεργοποιείται από την 1η του επόμενου μήνα και η χρέωση της μηνιαίας ελάχιστης κατανάλωσης σταματά. Σε περίπτωση που η αίτηση απενεργοποίησης πραγματοποιηθεί μετά τις 15 του μήνα βάσει της πολιτικής της Viber θα τιμολογηθεί υποχρεωτικά το κόστος ελάχιστης μηνιαίας κατανάλωσης και του επόμενου μήνα.

Cookie Policy

Πολιτική Χρήσης Cookies

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου www.yuboto.gr και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του από εσάς, η Yuboto Ltd χρησιμοποιεί cookies. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να μάθετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιεί ο ιστοτοπός μας και τους τρόπους απενεργοποίησής τους.


Tι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται μέσω του browser στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους Marketing. Tα Cookies βοηθούν τους ιστότοπους να αναγνωρίζουν μοναδικά τους επισκέπτες και να «θυμούνται» συγκεκριμένες πληροφορίες, ενέργειες και προτιμήσεις τους, ώστε να γίνεται ευκολότερη η πλοήγηση. Επιπρόσθετα, μέσω των cookies είναι δυνατή η ανάλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την περιήγηση των επισκεπτών, ενώ βοηθούν τους ιστότοπους να προσαρμόζουν και να εξατομικεύουν το διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλουν.

Τα Cookies ανάλογα με τη διάρκεια ζωής τους χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

 • Προσωρινά (session) cookies: διαγράφονται αυτόματα με το κλείσιμο του browser.
 • Mεγαλύτερης Διάρκειας (persistent) cookies: παραμένουν στον browser για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Η διάρκεια παραμονής ενός persistent cookie εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του και τις ρυθμίσεις του browser.

Τα cookies αποθηκεύονται στoν browser του χρήστη μόνον εφόσον αυτός το επιτρέπει. Δείτε παρακάτω τρόπου να απενεργοποιήσετε τα Cookies. Σε περίπτωση μη αποδοχής τους είναι πιθανό να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστοτόπου.


Ποια Cookies χρησιμοποιεί η Yuboto Ltd;

Bασικά – Απαραίτητα Cookies

Tα συγκεκριμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή και ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Καθιστούν δυνατή την περιήγηση και τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών του www.yuboto.gr και συμβάλλουν στην αποτελεσματική εμπειρία διεπαφής των επισκεπτών.

Cookies Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι: οι σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες πιο συχνά και τα μηνύματα σφαλμάτων που ενδεχομένως να λαμβάνουν. H συλλογή των συγκεκριμένων πληροφοριών αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου www.yuboto.gr.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση στοχευμένων διαφημιστικών ή ενημερωτικών ενεργειών που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημίσεων ή/και προσφορών μέσω Newsletters, αλλά και τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή τη μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής ενέργειας. Ο ιστότοπος μας κάνει χρήση των υπηρεσιών Google Analytics και Google Adwords για εξαγωγή στατιστικών, δημιουργία προσωποποιημένου διαφημιστικού περιεχομένου και μέτρηση συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας.


Τι δεδομένα συλλέγουμε μέσω των Cookies;

Τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος μας με την χρήση Cookies γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων. Δεν συνδέονται άμεσα ή με τον οποιοδήποτε τρόπο σε επίπεδο φυσικού προσώπου. Ακόμη, η Yuboto Ltd δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια πώλησης των δεδομένων, που συλλέγει μέσω των Cookies.


Τρόποι Απενεργοποίησης Cookies

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση της χρήσης των αρχείων cookies, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του σχετικού link του browser που χρησιμοποιείτε:

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον browser που δεν αναφέρεται παραπάνω, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του παρόχου του.

Όροι χρήσης Εορτολογίου

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Εορτολογίου

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστοτόπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η Yuboto Ltd θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Bulk SMS δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης, συγγραφής και αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS από το Internet σε κινητά τηλέφωνα. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του διαδικτύου (web interface) να αποστείλει είτε μαζικά προσωπικά μηνύματα είτε σε επιχειρηματικό πλαίσιο, αποσκοπώντας σε ενέργειες επαφής με το καταναλωτικό κοινό (CRM και Direct Marketing), όπως για παράδειγμα εταιρικά νέα, ανακοινώσεις, ειδήσεις, προεκλογικά θέματα, υπενθυμίσεις, ευχές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις προσφορών, γνωστοποίηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια.

Μέσω της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής και του εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης, ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να αποστείλει μηνύματα σε λίστα παραληπτών με το πάτημα ενός κουμπιού, να εισάγει νέους παραλήπτες (μεμονωμένα ή και μαζικά μέσω αρχείων δεδομένων), να ομαδοποιήσει, οργανώσει ομαδοποιήσει / οργανώσει τους παραλήπτες, να δημιουργήσει / αποθηκεύσει πρότυπα μηνύματα, να προσαρμόσει και να προγραμματίσει τα χρόνο, τη συχνότητα και το ρυθμό την αποστολή μηνυμάτων.

Τέλος, με προκαθορισμένο κόστος, η YUBOTO LTD αναλαμβάνει τη διαχείριση και αποστολή των μηνυμάτων δεσμεύεται ότι έχει ενημερώσει τους τελικούς παραλήπτες των μηνυμάτων ότι χρησιμοποιεί τη Yuboto ως Εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του. Η δυνατότητα αποστολής παρέχεται μέσω προαγορασμένου αριθμού μονάδων χρήσης.

Η Yuboto LTD παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στο περιεχόμενο μηνυμάτων και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πάνω στις πληροφορίες που τυχών παράγονται από αυτά.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμενος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )
 • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών / Παραληπτών Μηνυμάτων
 • Ιστορικό Μηνυμάτων και χρήσης Υπηρεσίας
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.

Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων κατά τις ονομαστικές εορτές, χρησιμοποιεί ώς περιεχόμενο τα δεδομένα της ιστοσελίδας eortologio.gr με την πεποίθηση ότι σε αυτή καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια οι καθιερωμένες επίσημες ονομαστικές εορτές.

Η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα δεδομένα της ιστοσελίδας αυτής αποδεδειγμένα αλλοιωθούν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο με υπαιτιότητα τον εκδότη της ιστοσελίδας , ο οποίος είναι και μοναδικός και απόλυτος υπεύθυνος για την διατήρηση και συντήρηση της.

Για τις δημιουργημένες από τους χρήστες, εορτές, επετείους, γενέθλια, μοναδικός και απόλυτος υπεύθυνος ορίζεται οι χρήστες που έχουν εισάγει τις ημερομηνίες και το περιεχόμενο των προς αποστολή μηνυμάτων.


ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Yuboto Ltd, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.


Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη.

-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων. Κατά την παράδοση του μηνύματος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σχετική αναφορά προς τον αποστολέα, ενώ διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό αποστολών, σύμφωνα αναλυόμενες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Η Yuboto Ltd προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου http://yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η Yuboto Ltd δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Yuboto Ltd ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου yuboto.com ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Yuboto Ltd διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Όροι χρήσης Click2Call®

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Click2Call®

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Click2Call®

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους εν λόγω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Click2Call® αποτελεί on line εφαρμογή βασιζόμενη στη λειτουργία του διαδικτύου. H ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της, με χρέωση περιγραφόμενη στους σχετικούς πίνακες που παρατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εταιρίας. Το Click2Call® παρέχει στους επισκέπτες των ιστοσελίδων, στους παραλήπτες email ή άλλου επικοινωνιακού υλικού εταιριών που χρησιμοποιούν την λύση Click2Call® τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τις προαναφερόμενες εταιρίες, χρησιμοποιώντας απλά την τηλεφωνική τους συσκευή, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, απαλλάσσοντας αυτούς από το κόστος κλήσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ που διαθέτει την υπηρεσία και των πελατών του τελευταίου. Το κόστος της κλήσης καλύπτεται πλήρως από τον πελάτη της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, βάσει του προαγορασμένου από την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, χρόνου ομιλίας και για το εύρος που αυτός καλύπτει. H ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ υποχρεούται στην παροχή ενημέρωσης στον πελάτη που διαθέτει την υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό, τη διάρκεια και την κατάσταση των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω της εφαρμογής, από τελικούς χρήστες / πελάτες του.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση:

 • δεν συνδέεται νομικά ή άλλως, πέραν της σύμβασης πώλησης χρόνου ομιλίας, με τον πελάτη της που έχει ενσωματώσει τη λύση Click2Call®.
 • δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητες του πελάτη της,
 • δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ του καλούντος επισκέπτη και του καλουμένου πελάτη της,
 • δεν γνωρίζει και δεν της γνωστοποιείται το περιεχόμενο των συνομιλιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή χρόνο, καθόσον η μόνη συμμετοχή της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ στη διαδικασία Click2Call®, είναι η παροχή της τεχνικής υποστήριξης, του λογισμικού της εφαρμογής και των τεχνικών μέσων για την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, την οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τον χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, η οποία έχει αναπτύξει την εφαρμογή Click2Call®, δεν παρέχει, όμως, αυτοτελώς τηλεπικοινωνιακό έργο, δεν εγγυάται, ευθύνεται ή ρυθμίζει την ποιότητα, πιστότητα, συνεχή παροχή των υπηρεσιών των τρίτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτύου κι εν γένει του συστήματος ηχοπληροφόρησης, όπως προσωρινές διακοπές, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα, ευθύνη ή σφαίρα επιρροής τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, είτε οφείλονται σε απρόβλεπτες βλάβες στον εξοπλισμό ήχο πληροφόρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν απρόβλεπτες βλάβες ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το χρήστη και να αποκαταστήσει εντός εύλογου χρόνου την βλάβη.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμενος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )
 • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών
 • Ονοματεπώνυμο Τελικών Χρήστών
 • Δεδομένα Επικοινωνίας ( Αριθμοί Τηλεφώνου, Διάρκεια , … )
 • Ιστορικό χρήσης Υπηρεσίας
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.


ΙΙI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των τηλεφωνημάτων στα δίκτυα των εταιρειών τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου εξ αυτών.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Το αν το δίκτυο στο οποίο τερματίζεται η κλήση είναι διαθέσιμο.

-Αν η κλήση είναι προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το κινητό του παραλήπτη να είναι ανοιχτό και να έχει βρίσκεται εντός δικτύου.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη δημιουργία κλήσεων. Για κάθε κλήση που δημιουργείται, διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις τηλεπικοινωνίες.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Όροι χρήσης Web2SMS / WebMMS

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Web2SMS / WebMMS

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Web2SMS/MMS

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστοτόπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η Yuboto Ltd θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Web2SMS δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης, συγγραφής και αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS από το Internet σε κινητά τηλέφωνα. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του διαδικτύου (web interface) να αποστείλει είτε μαζικά προσωπικά μηνύματα είτε σε επιχειρηματικό πλαίσιο, αποσκοπώντας σε ενέργειες επαφής με το καταναλωτικό κοινό (CRM και Direct Marketing), ), όπως για παράδειγμα εταιρικά νέα, ανακοινώσεις, ειδήσεις, προεκλογικά θέματα, υπενθυμίσεις, ευχές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις προσφορών, γνωστοποίηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια. Μέσω της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής και του εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης, ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να αποστείλει μηνύματα σε λίστα παραληπτών με το πάτημα ενός κουμπιού, να εισάγει νέους παραλήπτες (μεμονωμένα ή και μαζικά μέσω αρχείων δεδομένων), να ομαδοποιήσει τους παραλήπτες, να δημιουργήσει / αποθηκεύσει πρότυπα μηνύματα, να προσαρμόσει και να προγραμματίσει το χρόνο, τη συχνότητα και το ρυθμό την αποστολή μηνυμάτων Τέλος, με προκαθορισμένο κόστος, η YUBOTO LTD αναλαμβάνει τη διαχείριση και αποστολή των μηνυμάτων εκ μέρους του χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης (πελάτης της Yuboto) ) δεσμεύεται ότι έχει ενημερώσει τους τελικούς παραλήπτες των μηνυμάτων ότι χρησιμοποιεί τη Yuboto ως Εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του. Η δυνατότητα αποστολής παρέχεται μέσω προαγορασμένου αριθμού μονάδων χρήσης.

Η Yuboto LTD παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στο περιεχόμενο μηνυμάτων και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πάνω στις πληροφορίες που τυχών παράγονται από αυτά.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμενος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )
 • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών / Παραληπτών Μηνυμάτων
 • Ιστορικό Μηνυμάτων και χρήσης Υπηρεσίας
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.


ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Yuboto Ltd, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη.

-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων. Κατά την παράδοση του μηνύματος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σχετική αναφορά προς τον αποστολέα, ενώ διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό αποστολών, σύμφωνα αναλυόμενες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Η Yuboto Ltd προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου http://yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η Yuboto Ltd δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Yuboto Ltd ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου yuboto.com ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Yuboto Ltd διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.