Πολιτική Ποιότητας

ISO 9001

Η Yuboto εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 καλύπτοντας τις διεργασίες που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί σαν ένα εργαλείο εσωτερικής οργάνωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των διεργασιών της Yuboto που οδηγούν στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ως εκ τούτου στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Η Yuboto θέτει τους παρακάτω στόχους ποιότητας:

  • Παροχή υπηρεσιών mobile marketing και τηλεπικοινωνιακών λύσεων με γνώμονα την κάλυψη υφιστάμενων και δυνητικών απαιτήσεων των πελατών της.
  • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα υπαρχόντων και νέων πελατών, ώστε να λαμβάνουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και να δημιουργούνται υπεραξίες.
  • Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
  • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων μέσω της αναγνώρισης και της κατανόησης νέων αναγκών των πελατών.
  • Συνεχής ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού της μέσω των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων.
  • Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση και υποστήριξη των πελατών.
  • Αειφόρος ανάπτυξη της Yuboto και εξασφάλιση της διατήρησης της ηγετικής της θέσης στην αγορά.
  • Διατήρηση και ανάπτυξη ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςΟι εργαζόμενοι της Yuboto συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων και λειτουργούν πάντα με γνώμονα την πολιτική της εταιρίας για την ποιότητα.

Η διοίκηση της Yuboto δεσμεύεται για τη συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων της τόσο με τις απαιτήσεις των πελατών της όσο και με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που την αφορά. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας το δυναμικό χαρακτήρα της πολιτικής για την ποιότητα, των στόχων και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Yuboto φροντίζει να τα επανεξετάζει ως προς την καταλληλότητα της, να τα εξελίσσει και να τα βελτιώνει συνεχώς μέσω της ανασκόπησης τους από τη διοίκηση της εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα.