Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ (στο εξής YUBOTO) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα που απαιτούνται για να αποκτήσετε και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες που προσφέρει για την περιήγηση σας στον Ιστοτοπό μας και για όσους σκοπούς περιγράφονται αναλυτικά εδώ στην παρούσα Πολιτική.

Η YUBOTO με προσήλωση στη νομιμότητα και τη διαφάνεια, διαχειρίζεται με απόλυτο σεβασμό τα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται και οι πράξεις επεξεργασίας περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Η οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ
Κατσαντώνη & Ολυμπίας 2,
14452 – Μεταμόρφωση
(+30) 211 114 4111
info@yuboto.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για σχετικά αιτήματα που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα, έχουμε ορίσει «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στη διεύθυνση dpo@yuboto.com


ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η ομαλή εκτέλεση των τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εξυπηρέτησή κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας καθώς και οι προωθητικές ενέργειες στα πλαίσια της σχέσης μας μαζί σας, εφόσον το επιτρέψετε. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

 • Παροχή της σχετικής Υπηρεσίας που αποκτήσατε.
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών Τιμολόγησης και Ενημέρωσής.
 • Παροχή υπηρεσιών Αιτημάτων Πρόσβασης και Παραπόνων.
 • Παροχή υπηρεσιών Ενημέρωσης, Υπολοίπου, Πληρωμών και Διακανονισμών.
 • Συμμόρφωση με ρυθμιστικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την διακρίβωση εγκλημάτων σε περιπτώσεις αιτημάτων από δημόσιες αρχές.
 • Προστασία του έννομου συμφέροντος και της λειτουργίας της YUBOTO, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν.

Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η YUBOTO δύναται να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων.

Η Νόμιμη Βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι οι όροι της συμβατικής σχέσης που περιγράφονται είτε με έγγραφη σύμβαση ή στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε Υπηρεσίας, το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες και η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους παραπάνω λόγους η YUBOTO δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη: * Όνομα * Επώνυμο * Διεύθυνση * Ημερομηνία Γέννησης
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη: * ΑΦΜ * ΑΔΤ
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη: * Όνομα/Επωνυμία * Διεύθυνση Τιμολόγησης * Λογαριασμός Τράπεζας
 • Στοιχεία Σύνδεσης: *Διεύθυνση εγκατάστασης της σύνδεσης
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη: * Τηλέφωνο * Εmail
 • Στοιχεία που μπορεί να εισάγει ο χρήστης: * Αριθμοί Τηλεφώνων τελικών χρηστών/παραληπτών * Ιστορικό Μηνυμάτων * Στατιστικά Μηνυμάτων
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση: * Διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP) * Cookie
 • Στοιχεία που παράγονται κατά τη χρήση: * Δεδομένα Επικοινωνίας * Actions του Τελικού Χρήστη/Παραλήπτη

Αναλυτικότερα για τις Κατηγορίες Δεδομένων θα βρείτε στο αντίστοιχο κομμάτι των Όρων Χρήσης της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Περισσότερα σχετικά με τα Cookies και τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την περιήγηση σας στις Ιστοσελίδες μας μπορείτε να δείτε εδώ.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Αποδέκτες Δεδομένων δύναται να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η YUBOTO και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σύμβασης.
 • Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, ενδεικτικά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και οι Δικαστικές Αρχές.
 • Οι πάροχοι με τους οποίους γίνεται διασύνδεση για την εξυπηρέτηση της κίνησής.

Οι συνεργάτες της YUBOTO έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως ώστε:

 • Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν γνωρίζουν.
 • Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της YUBOTO.
 • Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να ενημερώνουν άμεσα την YUBOTO για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η YUBOTO διατηρεί τα δεδομένα σε φυσικό/ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης.

Τα δεδομένα των αδρανών συμβάσεων τηρούνται για αναγκαίο διάστημα για λόγους εκκαθάρισης 14 μήνες μετά τη λήξη της τηλεπικοινωνιακής σύμβασης και 2 έτη για τις λοιπές υπηρεσίες, εκτός αν σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να τηρηθούν μέχρι την οριστική εκκαθάριση υποθέσεών, ή αν ορίζεται από άλλη νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (λ.χ. φορολογικές διατάξεις). Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Η YUBOTO έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας στα πλαίσια της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Επικοινωνιών και Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΑΔΑΕ. Περαιτέρω κατέχει πιστοποίηση κατά ISO 27001/2013 & 9001/2015 για την διασφάλιση της ποιότητας κατά την παροχή των υπηρεσιών της

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα πληροφόρησης, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων για την ταυτότητα της YUBOTO, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα ενημέρωσης πως και εάν γίνεται επεξεργασία σε δεδομένα του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει ενημέρωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα παραπάνω, έχει δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, όπου απαιτείται), δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων.

Σε περίπτωση εναντίωσης στην επεξεργασία, η YUBOTO θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του ΠΕΛΑΤΗ ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Το αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Αν, όμως, το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων η YUBOTO θα ενημερώσει αν χρειαστεί να ληφθεί παράταση άλλων (2) δύο μηνών. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η YUBOTO μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H YUBOTO διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οφείλει με πρόσφορο τρόπο να ενημερώσει το χρήστη.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: dpo@yuboto.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ στις 24/05/2018 και η τελευταία ενημέρωσή της έγινε στις 20/10/2020.