Όροι χρήσης Autodialer

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Autodialer

Ι. ΟΡΟΙ&ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Autodialer

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους εν λόγω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Autodialer αποτελεί on-line εφαρμογή βασιζόμενη στη λειτουργία του διαδικτύου. H ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της, με χρέωση περιγραφόμενη στους σχετικούς πίνακες που παρατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εταιρίας, να στείλουν ηχογραφημένα μηνύματα σε χιλιάδες παραλήπτες και μεταδώσουν τα μηνύματα τους με τον πιο άμεσο και εύκολο τρόπο. Επιπλέον, οι τελικοί παραλήπτες μπορούν να ζητήσουν να καλεστούν πίσω, να αφήσουν μήνυμα ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω του τηλεφώνου τους.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση:

  • δεν συνδέεται νομικά ή άλλως, πέραν της σύμβασης πώλησης χρόνου ομιλίας, με τον πελάτη της που έχει ενσωματώσει τη λύση Autodialer.
  • δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητες του πελάτη της,
  • δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ του καλούντος και του καλουμένου της,
  • δεν γνωρίζει και δεν της γνωστοποιείται το περιεχόμενο των συνομιλιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή χρόνο, καθόσον η μόνη συμμετοχή της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ στη διαδικασία Autodialer, είναι η παροχή της τεχνικής υποστήριξης, του λογισμικού της εφαρμογής και των τεχνικών μέσων για την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, την οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τον χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, η οποία έχει αναπτύξει την εφαρμογή Autodialer, δεν παρέχει, όμως, αυτοτελώς τηλεπικοινωνιακό έργο, δεν εγγυάται, ευθύνεται ή ρυθμίζει την ποιότητα, πιστότητα, συνεχή παροχή των υπηρεσιών των τρίτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτύου κι εν γένει του συστήματος ηχοπληροφόρησης, όπως προσωρινές διακοπές, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα, ευθύνη ή σφαίρα επιρροής τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, είτε οφείλονται σε απρόβλεπτες βλάβες στον εξοπλισμό ήχο πληροφόρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν απρόβλεπτες βλάβες ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το χρήστη και να αποκαταστήσει εντός εύλογου χρόνου την βλάβη.

Η Yuboto LTD παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στο περιεχόμενο μηνυμάτων και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πάνω στις πληροφορίες που τυχών παράγονται από αυτά.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμενος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο τελικός παραλήπτης ως αποδέκτης της Υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη ή τον τελικό παραλήπτη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
  • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )
  • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών / Παραληπτών Μηνυμάτων
  • Ιστορικό Μηνυμάτων και χρήσης Υπηρεσίας
  • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.


ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των τηλεφωνημάτων στα δίκτυα των εταιρειών τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου εξ αυτών.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Το αν το δίκτυο στο οποίο τερματίζεται η κλήση είναι διαθέσιμο.

-Αν η κλήση είναι προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το κινητό του παραλήπτη να είναι ανοιχτό και να έχει βρίσκεται εντός δικτύου.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη δημιουργία κλήσεων. Για κάθε κλήση που δημιουργείται, διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις τηλεπικοινωνίες.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.