Όροι χρήσης Autodialer

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Autodialer

Ι. ΟΡΟΙ&ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Autodialer

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «YUBOTO LTD», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής επί της οδού Υακίνθου 3, Νέα Φιλοθέη (ΑΦΜ 998810496 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) κι εκπροσωπείται νόμιμα (Yuboto Ldt) έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο www.yuboto.com προσφέροντας πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες αυτής. Η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διακτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους. Στην περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή/και χρήση του δικτυακού τόπου. Η Yuboto Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους Όρους τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο www.yuboto.com, ανακοινώνοντας τις κάθε επίσκεψή του το δικτυακό τόπο, οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστοτόπο μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Web2SMS δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης, συγγραφής και αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS από το Internet σε κινητά τηλέφωνα. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του διαδικτύου (web interface) να αποστείλει είτε μαζικά προσωπικά μηνύματα είτε σε επιχειρηματικό πλαίσιο, αποσκοπώντας σε ενέργειες επαφής με το καταναλωτικό κοινό (CRM και Direct Marketing), όπως για παράδειγμα εταιρικά νέα, ανακοινώσεις, ειδήσεις, προεκλογικά θέματα, υπενθυμίσεις, ευχές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις προσφορών, γνωστοποίηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια. Μέσω της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής και του εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης, ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να αποστείλει μηνύματα σε λίστα παραληπτών με το πάτημα ενός κουμπιού, να εισάγει νέους παραλήπτες (μεμονωμένα ή και μαζικά μέσω αρχείων δεδομένων), να ομαδοποιήσει τους παραλήπτες, να δημιουργήσει / αποθηκεύσει πρότυπα μηνύματα, να προσαρμόσει και να προγραμματίσει το χρόνο, τη συχνότητα και το ρυθμό την αποστολή μηνυμάτων Τέλος, με προκαθορισμένο κόστος, η YUBOTO LTD αναλαμβάνει τη διαχείριση και αποστολή των μηνυμάτων εκ μέρους του χρήστη. Η δυνατότητα αποστολής παρέχεται μέσω προαγορασμένου αριθμού μονάδων χρήσης.

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

H Yuboto Ltd υποχρεούται να παραδίδει εγγράφως στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης της ενημερωτικής φωνητικής εφαρμογής όπως παράδειγμα, απαντημένες κλήσεις, χρονολογία, διάρκεια κτλ, προς τον χρήστη της υπηρεσίας. Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά στη δυνατότητα του επισκέπτη μια ιστοσελίδας, συνεργαζόμενης βάσει προαγοράς μονάδων (credits) από τον ιστοτόπο της Yuboto Ltd.

Η Yuboto Ltd δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτύου κι εν γένει του συστήματος ήχο-πληροφόρησης, όπως προσωρινές διακοπές, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα, ευθύνη ή σφαίρα επιρροής τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, είτε οφείλονται σε απρόβλεπτες βλάβες στον εξοπλισμό ήχο πληροφόρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν απρόβλεπτες βλάβες ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το χρήστη και να αποκαταστήσει εντός εύλογου χρόνου την βλάβη.

Η Yuboto Ltd σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται νομικά ή άλλως, πέραν της σύμβασης πώλησης των μονάδων προαγοράς χρόνου ομιλίας, με το χρήστη της ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητές του, δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ του καλούντος και του καλουμένου, δεν γνωρίζει και δεν της γνωστοποιείται το περιεχόμενο των συνομιλιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή χρόνο, καθόσον η μόνη συμμετοχή της Yuboto Ltd στη διαδικασία, είναι η παροχή της τεχνικής υποστήριξης, του λογισμικού της εφαρμογής και των τεχνικών μέσων για την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, την οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τον χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η Yuboto Ltd, η οποία έχει αναπτύξει την εφαρμογή, δεν παρέχει, όμως, αυτοτελώς τηλεπικοινωνιακό έργο, δεν εγγυάται, ευθύνεται ή ρυθμίζει την ποιότητα, πιστότητα, συνεχή παροχή των υπηρεσιών των τρίτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ο δικτυακός τόπος www.yuboto.com χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες/χρήστες υπό τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων σε αυτούς. Η Yuboto Ltd ενεργώντας στα πλαίσια της καλής πίστης, σύμφωνα με τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης και κατά τα συναλλακτικά ήθη, παρέχει ασφαλές περιβάλλον χρήσης στο δικτυακό τόπο www.yuboto.com καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες κι επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Yuboto Ltd, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.yuboto.com. Για το λόγο αυτό, η Yuboto Ltd δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη, ως προς την ασφάλεια και το περιεχόμενο του nakerasi.gr. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι ευθύνονται για οιοδήποτε κίνδυνο, απειλή ή ζημία δύναται να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης της απόφασής τους να βασισθούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του www.yuboto.com.

Η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θετικές, αποθετικές ή άλλες ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν ως συνέπεια της υπηρεσίας που περιγράφεται στη σύμβαση αυτή, ούτε διατηρεί οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα, εκτός της αμοιβής της, για τυχόν ωφέλειες, που προκύψουν από αυτή, καθόσον, ο χρήστης επιλέγει αποκλειστικά αυτός και είναι απολύτως υπεύθυνος για το περιεχόμενο του μεταδιδμομένου, προηχογραφημένου από τον ίδιο, μηνύματος, επιλέγει αποκλειστικά αυτός και είναι απολύτως υπεύθυνος για τους καλουμένους, είναι απολύτως υπεύθυνος σχετικά με την ορθότητα και την αληθή ανταπόκριση του μηνύματος, είναι απολύτως υπεύθυνος για οιαδήποτε δικαστική εμπλοκή ή ένδικη ενέργεια ενδεχομένως προκύψει λόγω της μετάδοσης των μηνυμάτων.

Η Yuboto Ltd δεν υποχρεούται και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πηγή προέλευσης των συλλεγέντων και παραδιδομένων από το χρήστη μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τηλεφωνικών αριθμών, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν παράβαση των διατάξεων για το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία της ιδιωτικότητας και των ευαισθήτων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ισχύει. Η δε Yuboto Ltd υποχρεούται να τηρήσει τις διατάξεις περί ευαισθήτων προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικότητας και του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την παροχή των υπηρεσιών.

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Yuboto Ltd, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των τηλεφωνημάτων στα δίκτυα των εταιρειών τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου εξ αυτών.
Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:
-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη
-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων τηλεφωνίας
-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η Yuboto Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων. Κατά την παράδοση του μηνύματος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σχετική αναφορά προς τον αποστολέα, ενώ διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό αποστολών, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναλυόμενες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Yuboto Ltd προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου www.yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η Yuboto Ltd δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Yuboto Ltd ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου nakerasi.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Yuboto Ltd διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και η Yuboto Ltd καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ιστοτόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.